G-Z2C83F8ND5
 
yoripuntnl-amsterdam-8_edited_edited_edited.jpg

WEBSHOPBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van MyCity bracelet (“MyCity bracelet” en deze algemene voorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je bij MyCity bracelet plaatst via de webshop www.mycitybracelet.com of anderszins buiten een fysieke winkelruimte. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen u en MyCity bracelet gesloten overeenkomst

In deze voorwaarden staan de rechten en plichten van partijen die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de MyCity bracelet webshop. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden aandachtig te lezen. MyCity bracelet raadt u aan deze voorwaarden op uw computer op te slaan en/of uit te printen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

1. Data MyCity bracelet

De volledige contactgegevens van de MyCity bracelet vindt u hieronder:

 

MyCity bracelet

2de boomdwarsstraat

1015LJ Amsterdam

 

E-mail: info@mycitybracelet.com

 

KVK - Nummer: Binnenkort beschikbaar

BTW - Nummer: Binnenkort beschikbaar

2. Uw referenties

– Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door MyCity bracelet mogelijk te maken, is het van belang dat u uw gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig volgens de instructies verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens.

- De volledige contactgegevens van MyCity bracelet vindt u onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

– Door jou verstrekte gegevens worden door MyCity bracelet alleen gebruikt op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring, die je kunt raadplegen op haar website.

3. Het aanbod en de overeenkomst
– Wanneer je een artikel koopt via de MyCity bracelet webshop, ga je een overeenkomst aan met MyCity bracelet. De overeenkomst komt tot stand wanneer MyCity bracelet een bevestiging heeft gestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of vergissing bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt MyCity bracelet niet. Neem bij twijfel over de geldigheid van een aanbieding contact op met MyCity bracelet

.

4. Prijs en betaling
– De prijs die op het moment van bestellen in de webshop wordt weergegeven, is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten. Je kunt je bestelling betalen op de manieren aangegeven in de MyCity bracelet webshop. Het is niet mogelijk om MyCity bracelet cadeaubonnen te gebruiken in de webshop.

– Voor betalingen via online betaalmethoden op kredietbasis, zoals betalingen met creditcard of pinpas, Paypal, Apple pay, klarna en vergelijkbare methoden en diensten, maakt MyCity bracelet de reservering dat u bij de aankoop, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze betaalmogelijkheden, u deze kunnen terugdraaien tot 180 dagen na de aankoop, pas na tenminste 180 dagen na verwerking van de betaling gaat de juridische eigendom van de bestelde artikelen over, behoudens in die situaties waarin de consument van genoemde mogelijkheid gebruik heeft gemaakt van terugvordering. In dat geval blijft de juridische eigendom van de bestelde artikelen bij MyCity bracelet totdat overeenstemming is bereikt.

– De juridische eigendom van elk besteld artikel of product blijft te allen tijde bij MyCity bracelet in het geval dat frauduleuze informatie is verstrekt, onjuiste gegevens zijn verstrekt en/of betaalmethoden worden gebruikt die niet tot uw eigendom behoren. Dit omvat ook frauduleuze handelingen zoals terugboekingen via creditcard- of debetkaartaanbieders, waarbij MyCity bracelet niet op de hoogte is gesteld van een tekortkoming in de gedane levering.

– Indien u niet op tijd aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, nadat u door de MyCity bracelet op de hoogte bent gesteld van een te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, bent u binnen deze termijn 14 dagen termijn is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

5. Order- en leveringsverwerking
– MyCity bracelet doet er alles aan om je bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. Mocht onverhoopt de betreffende bestelling niet meer leverbaar zijn, dan zal MyCity bracelet u hiervan op de hoogte stellen en het betaalde bedrag voor het betreffende product terugbetalen. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven afleveradres en via de door jou gekozen bezorgmethode.

– Wanneer je een bestelling buiten de Europese Unie laat bezorgen, kan het zijn dat het betreffende land extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerbelasting. MyCity bracelet heeft geen invloed of controle over dergelijke kosten en kan u daarom geen informatie hierover verstrekken. U dient zelf te controleren of de door u bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten zijn voordat u een dergelijke bestelling plaatst.

– Het eigendom van door u bestelde producten gaat op u over na ontvangst van de volledige betaling via MyCity bracelet.

– MyCity bracelet zorgt voor een correcte en volledige verzending van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met MyCity bracelet.

6. Kwaliteit
– MyCity bracelet spant zich in om producten zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven op haar website. Door de aard van de aangeboden producten kunnen er echter verschillen (zoals kleurverschillen) zijn tussen de weergave van producten op de website en het product zoals aan u geleverd. Uiteraard voldoen de producten uit het MyCity bracelet assortiment aan de kwaliteit die je ervan mag verwachten. U wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten primair vanuit esthetisch oogpunt zijn ontworpen en niet met het oog op optimale duurzaamheid, bruikbaarheid of gebruiksgemak.

– De in de webshop aangeboden producten, zoals kleding en accessoires, zijn van nature aan slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waarvan het product is gemaakt, de intensiteit van gebruik en de mate van zorg. De producten van MyCity bracelet zijn samengesteld uit de in de webshop aangegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het belangrijk dat je eventuele materialen & zorg in acht neemt.

7. Herroepingsrecht
– U heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat u alle producten uit uw bestelling heeft ontvangen. Dit betreft de zogenaamde bedenktijd. U kunt uw recht om de overeenkomst te ontbinden uitoefenen door het ingevulde retourformulier aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. U kunt ons ook op een andere manier door middel van een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat u de overeenkomst wilt beëindigen (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren vind je op onze website.

– Indien u ervoor kiest de overeenkomst met betrekking tot een product te ontbinden, heeft u de verplichting dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat u alle producten uit uw bestelling heeft ontvangen, te retourneren naar het adres van MyCity bracelet. De directe kosten van het terugsturen van het product naar MyCity bracelet zijn voor eigen rekening.

– In geval van ontbinding zal MyCity bracelet het betaalde bedrag voor het betreffende product (inclusief eventuele betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden terugbetalen, maar niet eerder. dan nadat het MyCity bracelet product is geretourneerd of u kunt aantonen dat het product daadwerkelijk is geretourneerd. Als je bij het plaatsen van je bestelling hebt gekozen voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste standaard levering die MyCity bracelet hanteert, vergoedt MyCity bracelet bij beëindiging geen extra kosten.

– Als een product is beschadigd, gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verder hebt gebruikt, dan ben je jegens MyCity bracelet aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering . het product. MyCity bracelet zal deze waardevermindering aftrekken van het aan u terug te betalen bedrag. Het recht van ontbinding als bedoeld in artikel is niet van toepassing op producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8. Wijzigingen in deze voorwaarden
– Indien MyCity bracelet besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. U wordt geadviseerd regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die vóór de wijzigingsdatum zijn geplaatst. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 september 2021.

9. Geschillen
– MyCity bracelet streeft naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot haar producten en diensten. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben, dan kunt u deze telefonisch, per post, per e-mail of op een andere manier richten aan: MyCity bracelet

E-mail: info@mycitybracelet.com

– Heeft u de klachtenprocedure doorlopen, maar wilt u uw klacht toch voorleggen aan een andere instantie, dan kunt u dit doen bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Toepasselijk recht:
– Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen jou en MyCity bracelet gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het (WEENS) Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat eventuele verdere bescherming die u geniet op grond van de dwingende bepalingen van de wet die zonder deze bepaling van toepassing zouden zijn onverlet.

GROOTHANDE

Mycity armband heeft een collectie moderne Amsterdamse stadsarmbanden voor de echte stadsliefhebbers. De stad waar we van houden is Amsterdam. De armband van Amsterdam is een groot succes bij locals en toeristen. Om het succes in Amsterdam uit te breiden, zijn we op zoek naar meer winkels. Werk je in de mode-industrie een hotel, juwelier, toeristenwinkel (of iets in die zin) en wil je je collectie uitbreiden met Mycity bracelet?

 

Je wordt een Mycity bracelet verkooppunt wanneer je ingeschreven staat bij de KvK. Voor meer informatie over het worden van een verkooppunt en de voorwaarden kunt u contact opnemen met info@mycitybracelet.com

PRIVACY & COOKIES

MyCity bracelet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MyCity bracelet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MyCity bracelet verstrekt. MyCity bracelet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoon nummer

Uw e-mail adres

Uw IP-adres

 

MyCity bracelet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden . Daarnaast kan MyCity bracelet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, veelal bestaande uit juridische dienstverlening.

MyCity bracelet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. MyCity bracelet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op de MyCity bracelet website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MyCity bracelet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. MyCity bracelet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan MyCity bracelet te kunnen verstrekken.

 

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. MyCity armband heeft hier geen invloed op. MyCity bracelet heeft Google geen toestemming gegeven om via MyCity bracelet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@mycitybracelet.com

Veiligheid

MyCity bracelet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De MyCity bracelet website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.